Nawigacja
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Licencja
Licencja PTT Open Content

0. Postanowienia niniejszej Licencji dotyczą wyłącznie map freeware(darmowych). Użycie jakiegokolwiek dodatku na mapie płatnej (payware) wymaga uzgodnienia takiego faktu przed publikacją płatnego dodatku (mapy) i uzgodnienia warunków publikacji z autorami uzytych dodatków.

1. Dodatki freeware mają wolną drogę dystrybucji w paczkach dołączanych do map (paczkach wsporczych). Autor paczki do mapy obligatoryjnie dołącza kuid-listę z numerami i autorami dodatków, lista i paczka są nierozłączne, dystrybucja paczki osobno (bez listy) jest zabroniona. Jeżeli do danej mapy dołączanych jest kilka paczek - każda musi posiadać osobna listę. Zalecanym formatem listy jest TXT albo PDF. Nie należy używać formatów tzw. "biurowych" (MS Word, zwłaszcza nowy format docx i inne takie wynalazki), nie każdy posiada program umożliwiający ich otwarcie. To samo dotyczy każdego "super wspaniałego zawodowego i nietypowego edytora tekstu" który posiadaja może dwie osoby na tej planecie.

2. Paczki zbiorcze mogą być rozpowszechniane niezależnie od mapy, jednak ZALECA się połączenie mapy i przynależnych paczek w jedno archiwum (RAR, ZIP) obejmujące mapę i 100% potrzebnych do niej dodatków. Zaleca się, zeby paczka obejmowała dodatki w wersji gry, do jakiej przeznaczona jest mapa. Ponieważ znane są problemy z "czerwonymi wykrzyknikami" w CMP 2009+ z byle powodu (z powodu średnika w pustej linijce na przykład, a co to za błąd), twórca mapy i paczki pakuje działające dodatki pod konkretną wersję. Jeżli następuje migracja mapki na wersję wyższą… (przykładowo z 2006 na 2010), to należy wydać przynajmniej paczkę aktualizacyjną dodatków, a najlepiej nową paczkę całościową.

3. Dodatki freeware mają wolną drogę dystrybucji między userami (mail) w postaci umożliwiającej bez żadnych wątpliwości ustalenie autora dodatku - w tym także spakowane powtórnie z CMP jako pack kilku dodatków jednego autora (rodzaj małego packu wsporczego - w postaci np brakujacych komuś do mapy KUID-ów).

4. Dodatki freeware można rozpowszechniać w sposób wskazany w pkt 1 i 2 WYŁĄCZNIE W ORYGINALNEJ POSTACI - czyli mesh, config, tekstury, skrypty i animacje mają być takie, jak je autor stworzył. Zmiana któregokolwiek z tych składników powoduje zaliczenie dodatku jako modyfikacji i jako taki wymaga on oceny i zgody Autora na dystrybucję.

Za modyfikację NIE uważa się ponownego spakowania NIEZMIENIONEGO dodatku do CDP/CDP2/CMPA.

Nie jest także modyfikacją działanie majace umożliwić działanie dodatku w nowszych lub starszych wersjach gry - przykładowo poprawienie wpisów w configu pod 2009+, czy naprawa tekstur (przy pomocy programów PEV Soft). Jednakże każdy z Autoróww publikujących dodatki na tej licencji indywidualnie określa, czy dopuszcza publikację takiej poprawki bez uzgodnienia. Warunkiem jest działanie i wygląd dodatku IDENTYCZNE jak w wersji oryginalnej, a także pozostawienie wszystkich wpisów licencyjnych w configu oraz informacja do autora oryginału o poprawce i wysłanie zmienionych plików (optymalnie cały dodatek w cdp).

Dopuszczalne jest dodanie wpisu informującego o autorze adaptacji pod inną wersję. Dodanie funkcji skryptu, zmiana skryptu czy usunięcie funkcji jest ZABRONIONE. Dotyczy to zwłaszcza usuwania skryptów i wpisów przy przenoszeniu pod wersje niższe - to jest NISZCZENIE a nie poprawa dodatku. Skoro nie działa - trudno.

5. Zamieszczenie dodatku freeware na jakiejkolwiek witrynie internetowej w sposób inny niż paczki zbiorcze jest dozwolone tylko za zgodą Autora. Obejmuje to w szczególności działy Download na witrynach, serwery typu "chomik" i inne "dyski internetowe".
Za publikację w sposób inny niż paczki zbiorcze uważa się zamieszczenie dodatku w taki sposób, że może on być odszukany wprost z menu witryny abo poprzez wyszukiwarki internetowe (np GOOGLE). Dotyczy to zarówno plików CDP, CMPA, plików archiwum (rar,zip) z powyzszymi, a także bezpośrednio folderu z plikami składowymi dodatku - wprost albo wewnątrz archiwum (tzw. "rozpakowany dodatek").
Zamieszczenie pojedynczego dodatku w postaci pliku archiwum jako "paczka" jest możliwe jedynie w sposób nie budzący wątpliwości, że archiwum to jest formą małej paczki wsporczej a nie publikacją nieswojego dodatku (brak opisu, screenów itp).

6. Przeróbki i zmiany modeli bez zgody Autora mogą być wykonywane wyłącznie NA WÅŁASNY UŻYTEK. Jakiekolwiek rozpowszechnianie takich nieuzgodnionych (bez akceptacji autora oryginału) modyfikacji jest naruszeniem licencji PTT-open-content i prawa autorskiego.

7. Dodatki opublikowane na tej licencji nie mogą stać się dodatkami zamkniętymi/ograniczonymi/payware po publikacji. Dotyczy to wersji rozwojowych i upgrade'ów, czyli kolejnych numerów wersji KUID2 tego samego dodatku. W przypadku zmiany licencji zaleca się publikację upgrade'ów na tych samych zasadach, a dodatek objęty zmienioną licencją otrzymuje nowy numer KUID/KUID2. W takim przypadku, należy oznaczyć "stary" dodatek jako "niewspierany", w sposób nie budzący watpliwości. No bo jak wycofać "z obrotu" coś›, co już poszło w świat jako open.

7a. Autor paczek wsporczych do map zapewnia support dla paczek. Obejmuje to dbanie o aktualność zamieszczonych linków do paczek, a jeżli paczki umieszczane są na serwerach o ograniczonym czasie przechowywania plików - autor zapewnia ponowny upload paczki i aktualizację linku. Należy również przechowywać lokalnie kopię paczek (płyty CD-R/DVD-R dużo nie kosztują). Support musi być zapewniony minimum 1 rok od daty publikacji ostatecznej wersji mapy. Po tym terminie można zapewniać wsparcie poprzez dystrybucję nośnika (CD-R/DVD-R), za zwrotem kosztów nośnika, pakowania i wysyłki listem poleconym. Alternatywą jest przekazanie opieki nad paczkami innej osobie.

8. Aktualna lista twórców i dodatków objętych licencją PTT-open-content dostępna jest na stronie PTT.
Na liście tej podany jest nick użytkownika (widoczny w CMP), KUID autora oraz lista dodatków (KUID, username), które sÄą objęte niniejszą licencją, a także informacja o możliwości (lub jej braku) poprawiania dodatków danego autora pod wersje wyższe, niż oryginał.


ENG: Polish Trainz Team open content licence.

0. The rules of following Licence concern free maps exclusively. Using of any asset at the payware map requires a special agreement right before the publication of a payware asset (map) and getting the permission under the issuing condtitons from the asset's author.

1. The assets distribution manner is free as only they are included to the map packs. (support asset packs). The pack's autor is obliged to add list of kuids/authors. The kuid list and the pack are inseparable. The pack distribution without the kuid list is forbidden.

If there are several packs of the map - each one has to include its kuid list. The recommend format of the list is TXT or PDF. The "office" formats like DOC, DOCX etc. are not recommended as not every application is able to open it.

2. The support packs are allowed to be distributed without the map however it is RECOMMENDED to include the map and support packs in one archive (RAR, ZIP) including the map and 100% of required assets. It is recommended that assets are suitable for Trainz version the map is built on. There are known problem with red exclamation marks in CMP of TS2009+ versions because of some trifling reasons, thus, the author of the map/pack makes the archive with all correct assets for the concrete version of Trainz. If there's a migration of the map up to the higher version of trainz (for example from 2006 to 2010), there is a need to release at least some actualisation pack, or, what is the best, new actual pack for a higher version.

3. The freeware assets are free to be distributed via e-mail between users. They must be recognized with no doubt who is the asset's author. It concerns also repacked assets of one author into one CDP - for example as missed assets for any map)

4. Freeware assets can be distributed in a manner shown in point 1 and 2 ONLY IN ORIGINAL, e.i. mesh, config, tekstures, scripts and animations must be in structure and shape as created by author. Any change of these components causes the asset turns into a modifiacation and thus requires the author's permission to any distribution.


IT IS NOT REGARDED AS A MODIFICATION REPACKING OF UNCHANGED ASSET TO FORMAT CDP/CDP2/CMPA

It is not a modification as well any changes which are for correcting the assets under the higher version of Trainz. For example - improving the notes in config under TS2009+ or the texture repairing with PEV Soft program). However each of the authors determines individually if the releasing of such modification without the agreement is acceptable. The main condition is working and the look of the asset exactly identically like in original version and keeping all licencing notes in config and sending the info to the author of the original asset informing about the update.

It is acceptable to add the note about the author of the modification.

Adding a script function, change of the script or removing the script function is FORBIDDEN. It concerns the modification for "fixing" down to lower versions. It is treated as destroying, not modification of the asset.


5. Running of any freeware asset on any internet site in other manner than support pack is allowed only with author's permission.

Above includes "Downloads" sections, hosting servers like Chomikuj.pl etc. and other virtual discs on the internet. One treats the publication of the freeware asset in the other manner than support pack when the asset is running in the way allowing to find the asset directly form the internet site or with searching engines like google, yahoo etc. It concerns all: cdp, cmpa, archive files (rar, zip) and also the folder with components of the asset - directly or inside the archive file. Running a single as an archive file known as a "pack" is possible only when it is a kind of a small support pack and not a distribution of other assets.

6. Modifications and model changes can be done only for private purposes! Any distribution (without author's permission) of such modified assets is PTT licence and copyright violation.

7. The assets distributed with PTT licence can't be treated as closed/limited/payware right after publication. It concerns developing versions and upgrades (the next kuid2 versions of the same asset). In the case the licence notes change there's publication of the upgrades recommended with the same rules, and the asset covered with the changed licence gets new kuid/kuid2 number. In that case it is necessary to mark the "old" asset as "unsupported", in the way it is no doubt about that.

7a. The support packs' author ensures full support for the packs.It includes taking care about the links to the packs, if the packs are being uploaded on a time limited hosting servers - author ensures the reupload. It is also necessary to keep a copy of the pack locally (HDD, CD, DVD). The support must be ensured minimum 1 year since releasing the final version of the map. Right after this period there is possibility of the support with the CD/DVD disc + costs of the disc +PP. Alternatively the packs can be moved to other persons.

8. Up-to-date list of authors and assets covered by the PTT-Open-Content licence is available on the PTT site. (www.trainz.pl)
The list includes: user's nick (seen in CMP), author's KUID, and the list of assets (KUID, username), which are covered with that licence, and information about allowing (or prohibition) of updating the assets for higher trainz versions than originally created.

 
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Wygenerowano w sekund: 0.04
9,578,685 unikalne wizyty